четвъртък, 18 февруари 2016 г.

1871 май, около 10, България. - Образец на запла­шително писмо до богати българи за предоставяне на средства.

Копие

Не само до Вас е!... Но и на по-долна ръка - по възможност...

Не знам!... Но за Вас и вашите деца ще дадете за всегда.

   За всички каквото ще видити надоло, нема си мес­тото и приликата и срамота Ви е да Ви са говори.

Вия тук сте най-назад от всичкити други градове и от по многото села в Българско, от нашите обше и най-святи! Работи за чиовекат, като го е създала природата, чяк до смърт, да му бъди едничката гри­жа има и благословията от Бога, да бъде господар с всичкити си права. От когото му са налага и пръвата длъжност да мисли за народат си! Да го изводя към даденият му път, ако е той налегнат от други, каквото сме ния българите най-тежко и най-гнуснаво налегнати от проклетият агарянец! И търпим секи ден мъки и гнусоти най-противни на чиовечеството и на свободата на съвестта!!! Която сега вече всъде преодоле и преодолева.

На кого ли капат тия кървиави сиромашки съл­зи!?... Дето леят секи ден пред Бога да ги избави от мръснити ръце! Които им грабят секи ден хлябат из устата! И мрът от глади!... Турчят децата им! безчес­тят по-младити и дъщерити им!!!... тия невинни, ни са ли наши братия и сестри!?... Или защо така? ... Мислите ли, че ния остаяме невинни в това!?... Не!... Никак!... Ний ... и най-много вий чиорбаджийти ни сте ли причината да стои това беззаконно! И прокле­то! Зрелище пред нас!?... Кому ли другиму има да са надяват горките!?. Кой ли не иска да ги грабни и да му робуват во веки!.. Дали кръвавите им сълзи ся не леят на нашите глави чрез Бога!?... Ако ний тех­ните братия и бащи ни скочим да пролеем капка кръв, да избавим майките си, жените си, сестрите си и децата си! Кой ли друг ще!?... Ни сме ли ния техни братия и бащи на които ще оставим вечен помен! Като пролеем капчица кръв за техното избав­ление!... Пък тий нам ни щят ли да вдигат паметни­ци!?... Ни щят ли да ни забележят в историята, коя­то ний въскръсяваме и даваме и нов век!?... Ни щят ли да ни поменуват по всичкити черкви в Българско, докътто трае името българин!? Затова гдето ний ще скъсаме веригите на България и ще извадим народа с благословението Божие от ада в рая!?... Не ще бъ­ди така в нашя България, както е в Турско сега... всич­кити народи ще живеят в нея под едни чисти и святи закони, както е дадено от бога да живее чиовекат. И за турчинът и за евреенат и пр. за всички еднакво ще е, само ако припознаят законити равно с българинът. Така ще е в наше Българско!... Ний не гоним турски­ят народ, ни вярата им, а царят и неговити закони, с една дума турското правителство, което варварски владее не само нас, но и самият турчин.

В Българско не ще има цар, „а народно управле­ние и секиму своето“ секи ще си служи по вярата и законно ще ся еди, както българинът, така и турчинат и евренат и пр. Свобода и чиста република.

Тук като ви показвами твърде мъничко от Предначъртанието ни от Привременното ни правителство, остава ни да ви свършим чяк като ви видим за кол­ко пари ще уцените гореказаният ни Вам живот. „Ум- ному мало довлеет“.

Казахме Ви по-горе какво чиорбаджийти спират живота на сичкият народ. Забелязано е от памти века, какво такова нящо да са извършили стои в ръцети на младити и в парити на чиорбаджийти! Таяка са и правили народити, така щем и ния ... пък сичко да са удържи тайно, стои в ръцети на чиорбаджийти и то ако са хора и приемат на драго сърце това св. дело! Ния ще им кажим по кой път тряба да вървят, па макар каквито щят средства нека употребяват неприятелити ни. В чиорбаджийти казваме стои ти­шината на всичкият народ? Гледайте! Чи ще бъдат отговорни и пред народа и пред Бога. Близо е вре­мето. И в Евангелието нали казва: Чиовече! Тряба да работиш за народа си и всичко да жъртвуваш за него, там съм и ас! Ако ти умреш, нали ас за тебе ся распнах!... Гледайте сега приятели и братия! Ако ще­ти да сте чиовеци и христиени, Вий ще разберете от малкото ни думи, и ще дадете каквото ви се иска от Привременното ни правителство, по по узначеннят ден и от тогава ся забелязвате наши братия.

Ако ли Вия не искате да знайте нищо от това, как­вото Ви ся казва, то гледайте в печятаното ви. какво ще срешните. Сега и за секи път ви свършваме, за­щото само с Вас работата ни е! Десет години, от как Ви чякаме и жъртви на бесила давахме и в Д[и]яр Бекир сяка годи[на] пращаме, само и само за Вас чиорбаджийти да са земехте за ум и разум и да свъгшяхти това за което ви караме днес! Да сте го при­готвили от оддавна и да додяхте Вия нас да тръсите. а не ния вас! Защото един чисто народен юнак. сто чиорбаджий не можят да го откупат, пък ний дадехми и давами йоще таквис жъртви за чиорбаджийски кеф! И пак са ни сазимате, но йощи гледате на тях хладнокръвно! И наричяте ги чяпкъни???... Пък гле­дай чудо! От казаните Ви чяпкъни, колкото мрът. по-много стават. От колкото страдат по-много ся распалят. И зели ся ся за други ум! На!... Както виж- дате. Повече щят мрът, но и работа щят свършят.

Чякахме ви да усетитти горещети сълзи на бед­ният ни народ, който е вече в крайно тегло! То. не!. Вия му пийте йоще кръвтя и предавате гу на мръс­ният мъчител.

Решили сме са: или да Ви съберем, или да Ви по­разим! И то в едно обикаляние, както Ви бележим по-горе.

Ето: Определя ви са в пет дена да намерите под какъвто вече начин тая сума: сто и петдесет лира турски: и тия пари да ги имате за секи чяс в пазвата си, чи дето и когато ви намери наш чиовек съ[с] звак, който е в печятаното ви писмо от Привременното ни пра[вителство]ще му дадети парите и после един ден ще ви са даде расписката или ще ся повикате дето!., с парити заедно и там ще ви ся даде распис­ката, според печятаното ви, с печятат, пък същото ще го земите назад: и според както ше ви са кажи!

Ето! Ако дадете повече от колкото ви са искат, ще си купите по-голям живот, който сега са прода­ва!!? Утри не! И милиони да давате.

Ще гледаме какви ше ни ся покажите!... Както щети, или ще Ви бъдат по-мили или вечен живот с цялата ви фамилия.

Земете ся добре в това г-да! И не ни майте! Защото ни умръзна вече да гледаме теглилата на бедният ни народ и хладнокръвието на чиорбаджийти към тех. Разберете, решили сме се вече!... и ще принесем вед­нъж. за всякога жъртвата на народният ни жъртвеник. пред олтарят на „Чистята свобода ”!

Отреденият за Вас е В. Левский. Дано доброволно непълните гореказаните ни и тогава ще ся разговорите лично с него за много!...И разберете йоще, какво горнята сумма и нищо, при това дето той Ви е и спечелил? ...


Всичко тайно да държите! Да ни кажите: еди кой си ми е добръ приятел! Имаме забелязан за не добър към нашите работи, ваш приятел е първий! Ще го узнайте, коги стани на прах и пепел! По длъжност, краян отговор ще чякаме, срещу печятат ни. Потписити ни ще видите в печятното Ви. Там е и датата.ИЗТОЧНИК

събота, 13 февруари 2016 г.

Митинг в подкрепа на Ислямска държава в СофияДемонстрация в подкрепа на т.нар. "умерена опозиция" ("умерени" джихадисти) в Сирия и на фашистите в Украйна се проведе пред руското посолство в София. Протестиращите любители на американския империализъм издигнаха искане Русия да спре атаките си срещу Ислямска държава. Според тях Русия е "агресор", а Ислямска държава е "жертва" на "руската агресия". Ясно се открояваше символиката на Сирийската "свободна" армия - терористична организация, която от 5 години безчинства в Сирия и е причина за смъртта на хиляди невинни. Освен това, украинските знамена на митинга ясно символизираха подкрепа за фашистката хунта, взела властта в Киев преди 2 години.

За разлика от много по-големите демонстрации срещу империализма на САЩ, където медии почти няма, този нищожно малък протест е бил отразен от всички големи телевизии. "Благодария на БТВ, ТВ Европа, BIT и БНТ, че ни отразиха", пишат организаторите. 


Искаме да попитаме Столичната община: Докога ислямистко-фашистки демонстрации ще се провеждат в столицата на България?