четвъртък, 28 декември 2017 г.

Само разумният и братският съюз между народите ще унищожат теглилата

Само разумният и братският съюз между народите е в състояние да унищожи теглилата, сиромашията и паразитите на човеческият род и само тоя съюз е в състояние да въдвори истина свобода, братство, равенство и щастие на земното кълбо. Дордето народите бъдат разделени помежду си с машинациите на своите всевъзможни империи, конституции и републики и дордето тие, из сляпо едно низкопоклонничество към божиите помазаници, гледат един на други като на врагове, дотогава не ще да има щастие на земята, не ще да има бял ден за човекът. Правителството и привилегированите класове у секи един народ ще да мъчат и притесняват сиромахът, ще да поядат неговът труд ще да го държат в невежество, ще увеличават в квадрат и в куб неговите исторически глупости и в заключение на сичкото това ще да го изпровождат да бие и да изтребява брата си или да бъде бит и изтребен от него. Разбира се, че ако да би могли народите да разберат веднаж за сякога де лежат изворите на техните страдания, то тие тутакси се би убедили, че главните и единствените техни врагове са самите техни правителства и онзи клас паразити, които, за да могат да прекарват своят празен и вредителен живот, са станали душа и тяло с тираните и под покровителството на "законите" упражняват принципите на лъжата и на кражбата. Основата на сяко едно господарство е кражбата, лъжата и насилието. "Divide et impera" е била девизата на оная приснопаметна империя, която е станала идеал на сичките почти коронясани глави; "divide et impera" е и сегашната девиза на сяко едно господарство.
"Разделяй и владей!" Но кого? Ето главният вопрос, когото не разбират или не искат да разберат оние, на които е широко около шиите им и на които е почти сякога пълен стомахът. Разделяй народите, разделяй поданиците си, разделяй семействата, разделяй брат от брата, баща от сина и мъж от жена, и ти ще да бъдеш пълен господар над милиони живи същества и ще да плуваш в техните сълзи и кърви като сирене в масло. И наистина, в коя държава силните не държат слабите в ръцете си, богатите - бедните, а управителите - сичкият народ? Преминете сичките меридиани и успоредни кръгове и вижте ще можете ли да намерите изключение из това общо правило, а ние нека укажем мимоходом на един факт, който днес произхожда пред очите ни и на когото авторът е днешньото румънско правителство, и после вече да преминеме на самият си предмет.
Какво прави днес румънското правителство в своите парламентарни избори? За да остане и занапред на шията на народът и за да може да зема от него сичко и да му не дава, като-речи, нищо, то употреблява такива грозни насилия против неговото, право и воля, щото не можеме даже и да помислиме, че буквата на техните буржоазно-конституционни закони има какъв-годе смисъл за силните и богатите "от мiра сего". И наистина, съгласно ли е днешното поведение на румънското правителство не с човещината и със здравият разум, но с конституционният закон? Кой член или параграф от тоя закон дава право на правителството да бие с ръцете на "чомагашите'" и полицейските банди секиго, който би гласоподавал против неговото желание и който би поискал да бъде свободен барем в симпатиите си към известни свободолюбиви личности? Чомагите и байонетите показаха, че законът е напечатан само за робовете и ние имаме пълно право да кажем заедно с Прудона, че сяко едно правителство е заговор, съзаклятие против свободата на човечеството. Но да оставиме Румъния да прелива своите глупости из чувал във вулгия и да преминеме на машинациите на онова правителство, което и досега още има безобразието да се хвали със своите симпатии към нашият народ, но на което народът е повикан да раздели с нас бъдещето на Балканският полуостров.
Кой не знае, че от разумното споразумение и съединение на двата братски народа, сърби и българи, зависи продължението на тяхната история; кой не знае, че за това споразумение и съединение са правени вече няколко пъти опити и че съществуват вече сичките почти необходими за това условия? Но в това също време кой не знае, че освен една малка част от по-развитите личности на тие народи, масата и с нея заедно нейните официални предводители са захванали вече да питаят тайна, недостойна и вредителна омраза помежду си? Кой е причината за това? За да отговориме на тоя скръбен вопрос, ние би трябало да преброиме сичките оние фактове, чрез които сръбското правителство се е показало небратско, неискрено и неблагодарно към българският народ, но тука нашата цел не е вече да обвиняваме тие или оние, на които дебелите кожи не земат от никакъв камшик, а целта ни е да покажеме на какви основи могат да се изравнят отношенията ни със сръбският народ.
С 30 и 34 брой сръбският вестник "Исток" иде с една дописка, подписана от един учител, да ни покаже, че шарлатанствующата партия на Милош Милоевича не е вече партия само на няколко филологически души безумци, но е партия на самото правителство и действително се поддържа от него с едни твърде рутинни и убийствени политически цели. Ние оставяме "Исток" да лакействува пред своето правителство и да клевети българският народ с това, с което последният би трябало да обвинява него и неговите патрони, и обръщаме се със своите няколко думи към оние истинни сръбски патриоти, които стоят като кост в гърлото на своето правителство, но които рано или късно ще да дойдат в сила и ще да поведат своят народ към неговото честито историческо назначение.
Както нашата революционна партия, така и сичкият почти български народ (освен неговите предатели и изедници), се е убедил вече, че онзи, който по своето положение е естествен враг даже и на онзи нищожен либерализъм, с който така наречените прогресисти вървят подир развитието на общечеловеческата свобода, не може да бъде доброжелателна тогова, който мисли да турне своят живот на широките основи на тая свобода и който не желае да бъде слуга или роб нито на чужди, нито на свои някои притеснители. Днешньото сръбско правителство е такова също, каквито са сичките правителства в Европа, и със своите традиции и тенденции е показало вече, че то и за назе ще да бъде дотолкова полезно, доколкото е полезно за своят народ. Ние знаеме това и затуй с особено недоверие гледаме на "балканският Пиемонт". Единствените наши надежди за конфедерационният съюз със Сърбия ние възлагаме на оная част сърби, която се преследова от белградските великаши в лицето на "Рад" и на "Будушност", и ней ние вменяваме като първа обязаност кьм нейният народ и към човечеството да популяризира у дома си идеята за споразумението и за съединението на южните славяни, и то, разбира се, на такива начала, на каквито тряба да се основе свободата на народите, свободата на личността и свободата на трудът. Тая партия от честни и умни хора трябва да въстане против козните на своето правителство и против подлостите на неговите клеврети относително българският народ, т.е. тряба да преследва и да убие оние убийствени раздори, които то сее чрез своите всевъзможни Милош Милоевичевци и чрез своите а lа "Исток" доброжелатели в името на науката, на образованието и на святото чувство на патриотизмът, и най-после тя тряба да разкаже на своят народ, че свободата и съюзът между южните славяни са възможни и осъществими само тогава, когато секи един народ от тях запази своите етнографически граници и когато секи един остане свободен в своята собствена къща. Ако Сърбия или сръбското правителство не желае да ни помогне да поринеме турците из Европа, то нека ни барем не препятствува да вдигнеме сами знамето на свободата и нека не нарича шпиони и предатели оние, които искат да запазят народността си, името си и своите свещени права на земята, на която живеят. Ние мислиме, че дордето сръбският народ и сръбската журналистика се не въодушевят с оная съща любов и искреност към българският народ, с която последният се отличава към своите братия, дотогава никакво споразумение и никакво съединение между сърби и българи е невъзможно. Прави ли сме в това свое убеждение, ние скоро ще да видиме.

сряда, 12 октомври 2016 г.

ПРОТЕСТ ! Солидарност с миньорите от Бобов дол !

Днес 12.10.2016г.  пред сградата на БНТ

КЛАСОВА СОЛИДАРНОСТ! ВЪН КАПИТАЛИСТИТЕ ОТ МИНИТЕ! 
ДОЛУ СЪКРАЩЕНИЯТА ! ИЗПЛАТЕТЕ ИМ ЗАПЛАТИТЕ!

четвъртък, 18 февруари 2016 г.

1871 май, около 10, България. - Образец на запла­шително писмо до богати българи за предоставяне на средства.

Копие

Не само до Вас е!... Но и на по-долна ръка - по възможност...

Не знам!... Но за Вас и вашите деца ще дадете за всегда.

   За всички каквото ще видити надоло, нема си мес­тото и приликата и срамота Ви е да Ви са говори.

Вия тук сте най-назад от всичкити други градове и от по многото села в Българско, от нашите обше и най-святи! Работи за чиовекат, като го е създала природата, чяк до смърт, да му бъди едничката гри­жа има и благословията от Бога, да бъде господар с всичкити си права. От когото му са налага и пръвата длъжност да мисли за народат си! Да го изводя към даденият му път, ако е той налегнат от други, каквото сме ния българите най-тежко и най-гнуснаво налегнати от проклетият агарянец! И търпим секи ден мъки и гнусоти най-противни на чиовечеството и на свободата на съвестта!!! Която сега вече всъде преодоле и преодолева.

На кого ли капат тия кървиави сиромашки съл­зи!?... Дето леят секи ден пред Бога да ги избави от мръснити ръце! Които им грабят секи ден хлябат из устата! И мрът от глади!... Турчят децата им! безчес­тят по-младити и дъщерити им!!!... тия невинни, ни са ли наши братия и сестри!?... Или защо така? ... Мислите ли, че ния остаяме невинни в това!?... Не!... Никак!... Ний ... и най-много вий чиорбаджийти ни сте ли причината да стои това беззаконно! И прокле­то! Зрелище пред нас!?... Кому ли другиму има да са надяват горките!?. Кой ли не иска да ги грабни и да му робуват во веки!.. Дали кръвавите им сълзи ся не леят на нашите глави чрез Бога!?... Ако ний тех­ните братия и бащи ни скочим да пролеем капка кръв, да избавим майките си, жените си, сестрите си и децата си! Кой ли друг ще!?... Ни сме ли ния техни братия и бащи на които ще оставим вечен помен! Като пролеем капчица кръв за техното избав­ление!... Пък тий нам ни щят ли да вдигат паметни­ци!?... Ни щят ли да ни забележят в историята, коя­то ний въскръсяваме и даваме и нов век!?... Ни щят ли да ни поменуват по всичкити черкви в Българско, докътто трае името българин!? Затова гдето ний ще скъсаме веригите на България и ще извадим народа с благословението Божие от ада в рая!?... Не ще бъ­ди така в нашя България, както е в Турско сега... всич­кити народи ще живеят в нея под едни чисти и святи закони, както е дадено от бога да живее чиовекат. И за турчинът и за евреенат и пр. за всички еднакво ще е, само ако припознаят законити равно с българинът. Така ще е в наше Българско!... Ний не гоним турски­ят народ, ни вярата им, а царят и неговити закони, с една дума турското правителство, което варварски владее не само нас, но и самият турчин.

В Българско не ще има цар, „а народно управле­ние и секиму своето“ секи ще си служи по вярата и законно ще ся еди, както българинът, така и турчинат и евренат и пр. Свобода и чиста република.

Тук като ви показвами твърде мъничко от Предначъртанието ни от Привременното ни правителство, остава ни да ви свършим чяк като ви видим за кол­ко пари ще уцените гореказаният ни Вам живот. „Ум- ному мало довлеет“.

Казахме Ви по-горе какво чиорбаджийти спират живота на сичкият народ. Забелязано е от памти века, какво такова нящо да са извършили стои в ръцети на младити и в парити на чиорбаджийти! Таяка са и правили народити, така щем и ния ... пък сичко да са удържи тайно, стои в ръцети на чиорбаджийти и то ако са хора и приемат на драго сърце това св. дело! Ния ще им кажим по кой път тряба да вървят, па макар каквито щят средства нека употребяват неприятелити ни. В чиорбаджийти казваме стои ти­шината на всичкият народ? Гледайте! Чи ще бъдат отговорни и пред народа и пред Бога. Близо е вре­мето. И в Евангелието нали казва: Чиовече! Тряба да работиш за народа си и всичко да жъртвуваш за него, там съм и ас! Ако ти умреш, нали ас за тебе ся распнах!... Гледайте сега приятели и братия! Ако ще­ти да сте чиовеци и христиени, Вий ще разберете от малкото ни думи, и ще дадете каквото ви се иска от Привременното ни правителство, по по узначеннят ден и от тогава ся забелязвате наши братия.

Ако ли Вия не искате да знайте нищо от това, как­вото Ви ся казва, то гледайте в печятаното ви. какво ще срешните. Сега и за секи път ви свършваме, за­щото само с Вас работата ни е! Десет години, от как Ви чякаме и жъртви на бесила давахме и в Д[и]яр Бекир сяка годи[на] пращаме, само и само за Вас чиорбаджийти да са земехте за ум и разум и да свъгшяхти това за което ви караме днес! Да сте го при­готвили от оддавна и да додяхте Вия нас да тръсите. а не ния вас! Защото един чисто народен юнак. сто чиорбаджий не можят да го откупат, пък ний дадехми и давами йоще таквис жъртви за чиорбаджийски кеф! И пак са ни сазимате, но йощи гледате на тях хладнокръвно! И наричяте ги чяпкъни???... Пък гле­дай чудо! От казаните Ви чяпкъни, колкото мрът. по-много стават. От колкото страдат по-много ся распалят. И зели ся ся за други ум! На!... Както виж- дате. Повече щят мрът, но и работа щят свършят.

Чякахме ви да усетитти горещети сълзи на бед­ният ни народ, който е вече в крайно тегло! То. не!. Вия му пийте йоще кръвтя и предавате гу на мръс­ният мъчител.

Решили сме са: или да Ви съберем, или да Ви по­разим! И то в едно обикаляние, както Ви бележим по-горе.

Ето: Определя ви са в пет дена да намерите под какъвто вече начин тая сума: сто и петдесет лира турски: и тия пари да ги имате за секи чяс в пазвата си, чи дето и когато ви намери наш чиовек съ[с] звак, който е в печятаното ви писмо от Привременното ни пра[вителство]ще му дадети парите и после един ден ще ви са даде расписката или ще ся повикате дето!., с парити заедно и там ще ви ся даде распис­ката, според печятаното ви, с печятат, пък същото ще го земите назад: и според както ше ви са кажи!

Ето! Ако дадете повече от колкото ви са искат, ще си купите по-голям живот, който сега са прода­ва!!? Утри не! И милиони да давате.

Ще гледаме какви ше ни ся покажите!... Както щети, или ще Ви бъдат по-мили или вечен живот с цялата ви фамилия.

Земете ся добре в това г-да! И не ни майте! Защото ни умръзна вече да гледаме теглилата на бедният ни народ и хладнокръвието на чиорбаджийти към тех. Разберете, решили сме се вече!... и ще принесем вед­нъж. за всякога жъртвата на народният ни жъртвеник. пред олтарят на „Чистята свобода ”!

Отреденият за Вас е В. Левский. Дано доброволно непълните гореказаните ни и тогава ще ся разговорите лично с него за много!...И разберете йоще, какво горнята сумма и нищо, при това дето той Ви е и спечелил? ...


Всичко тайно да държите! Да ни кажите: еди кой си ми е добръ приятел! Имаме забелязан за не добър към нашите работи, ваш приятел е първий! Ще го узнайте, коги стани на прах и пепел! По длъжност, краян отговор ще чякаме, срещу печятат ни. Потписити ни ще видите в печятното Ви. Там е и датата.ИЗТОЧНИК

събота, 13 февруари 2016 г.

Митинг в подкрепа на Ислямска държава в СофияДемонстрация в подкрепа на т.нар. "умерена опозиция" ("умерени" джихадисти) в Сирия и на фашистите в Украйна се проведе пред руското посолство в София. Протестиращите любители на американския империализъм издигнаха искане Русия да спре атаките си срещу Ислямска държава. Според тях Русия е "агресор", а Ислямска държава е "жертва" на "руската агресия". Ясно се открояваше символиката на Сирийската "свободна" армия - терористична организация, която от 5 години безчинства в Сирия и е причина за смъртта на хиляди невинни. Освен това, украинските знамена на митинга ясно символизираха подкрепа за фашистката хунта, взела властта в Киев преди 2 години.

За разлика от много по-големите демонстрации срещу империализма на САЩ, където медии почти няма, този нищожно малък протест е бил отразен от всички големи телевизии. "Благодария на БТВ, ТВ Европа, BIT и БНТ, че ни отразиха", пишат организаторите. 


Искаме да попитаме Столичната община: Докога ислямистко-фашистки демонстрации ще се провеждат в столицата на България?


вторник, 12 януари 2016 г.

Сталинград

Нека подвигът на героите от миналото бъде вдъхновение за бъдещите поколения революционери. Продължаваме с изработката на видеоклипове и преводите на прогресивни песни. Вярваме, че това е един от начините да разпространим идеите, в които вярваме. За пореден път предлагаме на вашето внимание песен на италианската лява група Банда Басоти. Със своето творчество и с активността си извън сцената те са пример за това как се отстоява делото на комунизма.понеделник, 14 декември 2015 г.

Световна социалистическа република

Нека от руините на старото буржоазно общество да изградим новата Световна социалистическа република - държава без експлоатация на човек от човека, без потисничество и гнет!


събота, 14 ноември 2015 г.

Смешен плач

Христо Ботев

        Плачете за Париж, столицата на разврата, на цивилизацията, школата на шпионството и робството; плачете, филантропи, за палатите на страшните вампири, на великите тирани - за паметниците на глупостта, на варварството, изградени с отсечените глави на толкова Предтечи, на толкова велики мислители и поети, с оглозганите кости на толкова мъченици за насущния хляб, - плачете! - лудите не може никой утеши, бесните не може никой укроти!
        Кълнете комунистите, че съсипаха столицата ви и измряха с разбойническите за вас думи: свобода или смърт, хляб или куршум! Плюйте на техните трупове и на труповете на онези жертви на цивилизацията, кои сте прегръщали и прегръщате в лицето на жените си, на сестрите си, на майките си и днес наричате бесни блудници, защото имаха още сила да се хванат за оръжие и избавят от вертепа на разврата! Хвъргайте кал и камъни връх гроба на Домбровски, защото не стана слуга на някоя коронясана глава, а поборник на велика идея, на висока цел и с гърди твърди се опря на предателите на Франция и виновниците на толкова злочестини в човещината.
        Цял свят оплака Париж, цял свят прокле комунистите, и нашата бедна журналистика и тя не остана надире, и тя заплака за бездушното и прокле разумното.Смешен плач! Като че от Нимврода до Наполеона, от Камбиза до Вилхелма войната не представя едни и същите зрелища, една и същата цел с едни и същите средства. Като че Наполеон, в името на цивилизацията и Вилхелм, в името на божия промисъл, не направиха повече зло, повече варварство в 19-ий век, отколкото напр. Александър Македонски с походите си преди толкова векове. Но там е варварството, там са укорите и проклятията, дето робът, човекът, като не чуят думите му, разума му, улавя се за крайност и се бори на живот и смърт, доколкото му позволяват средствата, които са низки, защото са малки, а малки само затуй, защото им са ги отнели господарите. Тогава човекът наричат разбойник, развратник, низък и варварин! Такива бяха и комунистите.
        Християнството има своите мъченици, доде нарече роба "син божий, син человеческий"; има ги и революцията, за да "направи скитника гражданин"; има ги и ще ги има и социализмът, който "иска да направи човека повече от син божий и гражданин - не идеал, а същ човек, и от него да зависи градът, а не той от града". Християнството, революцията и социализмът - монархията, конституцията и републиката - те са си фактове и епохи исторически, кои ще отрече само тоя ум, който не признава прогреса в человечеството.
        Училището и само училището, казва баба Македония, ще избави Европа от социален преврат - училището и само училището, повтаряме ний, ще я приготви за тоя преврат; но не училището на Златоуста и Лойола, на Вилхелма и Наполеона, а онова на Фурие и Прудона, на Кювие и Нютона - и училището житейско.
        Комунистите са мъченици, защото не са важни средствата в борбата им за свобода, а идеята на тази борба. "И свободата ще има свойте езуити", казва Гейне.
        Нека сега нашата журналистика задържи сълзите си, както ще ги задържи в европейската - за да оплаче други столици, други варварства и страдания, кога робът извика на господаря си: кой си ти, що плачеш? Мъж ли си, жена ли, или хермафродит - звяр или риба? ... И ще бъде ден - ден първий.


Памфлетът "Смешен плач" е публикуван в бр. 2 на вестник "Дума на българските емигранти".

сряда, 11 ноември 2015 г.

Интервю с Алексей Марков от Бригада "Призрак"


Алексей Марков („Добри“), заместник-командир на Бригада Призрак, отговарящ за доставките. Комисарят на комунистическия блок на доброволците.
Алексей, руските медии сега отделят по-малко внимание на събитията в Донбас. Има други по-важни теми, като войната в Сирия и т.н. Можеш ли да ни кажеш как се развива ситуацията на фронта? Какво става в региона, където са разположени твоите единици? Има ли боеве или провокации? Или наистина е спокойно там? Кажи ни, моля те.
Официално, ние имаме примирие, разбира се. Ние получихме заповедта: да спрем огъня, освен ако няма непосредствена опасност за живота. В интерес на истината, войната се промени: от открита война се превърна тя дойде до етап на миниране и тактика на подривни дейности. Украинската армия интензивно минира всички пътища, които водят до нашите позиции. Снайперистите са уволнявани. И двете страни използват групи от безшумни оръжия. За съжаление има жертви. Наш боец умря преди малко – след като вчера имаше погребения. Така че войната премина в странна фаза. Няма нито истинска война, нито истински мир. И двете страни се приготвят за продължаване на бойните действия.
Русия помага ли някак на местното население или на вашата бригада?
Русия не помага на отделни военни единици. Тя помага на Донбаската република по принцип. Така че нашата бригада не получава нищо от Руското правителство. Отделни доброволци помагат на нашата бригада. Те помагат с храна, медикаменти, облекло и т. н. Хуманитарни конвои продължават да идват от Луганската република. Цивилните получават храна, медикаменти. Всеки от местните жители знае, че без подкрепа от Русия, републиките не могат да оцелеят.
Как се изпълняват споразуменията от Минск?
Нашето „тежко“ военно оборудване беше изтеглено от фронтовата линия. Украинската първоначално страна също го изтегли, но преди няколко дни техни танкове отново се появиха на фронтови позиции и започнаха да обстрелват наши позиции. Само преди няколко дни Донецк беше изложен на огън (там се намира седалището на нашите бригади"). Така че, ние оставаме с впечатление, че прекратяването на огъня не е изгодно за тях.
Имало ли контакти с хора от противниковата страна - в рамките на последните месеци? Вероятно има пленени бойци?
Всъщност няколко пъти. Включително факта, че наскоро украински войници от 29-ти пункт присъединиха наша страна. Той ни каза, че това става, защото е уморен от войната... Също така, подозирам, че той е объркал пътя, докато е търсил пиене.
Каза ли нещо интересно?
Не. Той беше шокиран, защото се появи неочаквано. Той каза, че никой от техните редици не иска война. Каза, че трябва да има преговори. Той ни призова да се свържем с техните командири. Ако беше възможно войната да спре просто след преговори между военни командири – тя щеше да е спряла преди много време. За съжаление, тази война носи приходи за много влиятелни личности, така че не може просто да спре. Още повече, за киевската хунта войната в Източна Украйна е единственото оправдание за съществуване.
Каква е ситуацията с комунистическите единици, в сравнение с времето на предишното ни посещение на 6 ноември? Колко от хората, които се присъединиха останаха? Има ли много новодошли?
Засега комунистическите единици не са обединени – разпределени са между другите части. ащото сме надраснали размера на отделните части. Мнозинството от ръководителите на бригадите и командни офицери на отделните военни единици са членове на ДКО. Де факто, комунистическите единици се превърнаха във „военен ред“. Които обединения по ранг са най-отдадени, идеологически силни бойци на бригадата. Сега бройката е 60 души или малко повече. След края на активната фаза на войната, част от нашите хора се прибраха вкъщи, за да се погрижат за своите семейства, деца и т.н. В момента, най-вероятно, една трета от първоначалните бойци продължават да служат в бригадата.
Една трета от тези, които са основали бригадата? От кои страни или региони са те, ако не е тайна?
Имаме испанки бойци, също от Италия, Сирия, Израел. Има от Сърбия, Франция. Честно казано, не ме интересува много от къде са те. От Балтийските държави също има. Мнозинството, разбира се, са от Русия, Беларус и Казакстан.
Има много хора "на почивка" - тези, които идват за един месец или два? Или хората идват най-вече за по-дълъг период?
Ние се опитваме да привлечем хората да по-дълъг период от време. Защото един месец – това е минимумът да се обучи един боец. Не бихте инвестирали своето време и усилия, когато боецът ви напуска след месец и ви остави с... липсващ боец. Безсмислено е. Опитваме се да задържим хората поне три месеца.
Усещате ли липса на персонал във вашата бригада или във вашия отряд?
Никога няма достатъчно хора. Но ние също така пестим ресурси. Просто не можем да наберем повече хора. Имаме 650 бойци, а получаваме хранителни дажби за 195 души. Разбирате, че трябва да споделят всяка хранителна дажба, така че да се хранят всички. Когато имаме повече ресурси, ще можем да приемем повече хора.
Когато започна относителното спокойствие на фронта – така нареченото примирие – би трябвало да има повече свободно време. Какво правят бойците тогава?
Прекарват повече време в тренировки. В момента нашите хора – от сутрин до вечер – се подготвят за бъдещите битки. Това е много необходимо време – когато един ръководител може да тренира войниците си. Да ги обучава как да използват оръжията, да тренират тактики, да тренират как да се движат сред вражеска територия. Така че сега нямаме почивка. Освен това, ние все още изпълняваме нашите задачи: Нашите хора са необходими на пропусквателните пунктове, за патрулиране и т. н. Така че почти няма свободно време.
Името „Доброволен комунистически отряд“ отразява ли идеологията на служещите в него? Или е просто хубаво име?
Разбира се, че не. Основателите на комунистическия отряд бяха и са комунисти. Не всеки обикновен войник е комунист. Ние имаме също и аполитични хора, за някакъв период и монархисти. Хората харесват нашия отряд, поради високото ниво на дисциплина. Но също така те харесват нашата идеологическа ангажраност, тъй като ние знаем със сигурност за какво се борим и защо стигнахме до Новорусия.
Някои хора в Русия смятат, че проектът Новорусия е „затворен“. Някои намекнаха за това. Така че, някои смятат, че надеждите за изграждане на Народна социалистическа Новорусия са изпаднали в забвение. Така че, какво е мнението на вас и на вашите войници по този въпрос?
Да го кажем така: това, което се случва в момента в народните републики значително се различава от идеалите, които мотивирали хората да се надигнат на миналата година. Независимо от това, ако загубим сърцата си, или кажем: "народната власт не успя и нека да се прибера у дома". Няма да бъдем в състояние да спечелим нищо след това. Да, ние сме изправени пред много трудни задачи. Да, една дузина, сто или дори хиляди души не могат да решат тези задачи. Но това не означава, че трябва да спрем да опитваме. Това всъщност означава, че трябва да удвоим усилията си, за да постигнем своите цели. В крайна сметка, имаше революция през 1905 г., преди тази през 1917 г. И революцията от 1905 г. беше предшествана от дълги години на изграждане на Руската социалдемократическа работническа партия. Въпреки факта, че вниманието сега е изместено към Сирия, където с бомби и ракети мехлем се излива надолу до душите на патриотите, покрити с рани, войната в Новорусия още не е приключила. Още повече, че тя не може да приключи. Тя може само да се движи по-близо до нашите граници или до тези на Западна Европа. Така че зависи от всеки един от нас къде точно ще бъде продължена войната.
Не бих искал да чуя новини - подобни на тези от Донбас, градовете Горловка, Макеевка, Луганск, - от руските градове. Всъщност затова ние сме тук. И не губим надежда, че рано или късно, целите ще бъде постигната. И целите тук са: създаване на държава на народа и за народа.
И искам да кажа също няколко думи за хората от отсрещната страна. Никой от нашата бригада не вижда Украйна или украинците като врагове. Най-точната дума, за да изразим нашето усещане е "състрадание". Ние се чувстваме състрадание към нашите братя, които станаха заложници на пронацистка хунта. Ние се чувстваме състрадание към нашите братя, които са забравили нашата обща велика история. И сега, със всички възможни средства, се опитват да станат лакеи на Западната цивилизация, въпреки, че те винаги са били и все още са за Запада - само на аборигенски племена.
Надявам се, че войната ще свърши, раните ще зараснат. Хората ще си спомнят дълго време как просто един куп идиоти подстрекаха тълпата с най-примитивните лозунги и груби инстинкти успяха да подпалят братоубийствена гражданска война в Източна Украйна.
Мисля, че Донбас никога повече няма да бъде украински. Украински нацисти са проляха твърде много кръв на местни жители. Дълго време ще бъде много болезнено за хората в Донбас да мислят за техните убити деца, братя, сестри или партньори. Въпреки това има едно хубаво нещо в историята: всичко свършва рано или късно. И войната също ще свърши. И тогава ние ще трябва да възстановим на градовете, да орем в полета (макар, те първо трябва да бъдат почистени мините). И тогава ще се учим как да живеем в мир.
Надявам се, че в Украйна са останали достатъчно разумни хора, които ще бъдат в състояние да вземат нещата в ръцете си, си след освобождението на Украйна от Хунтата и да започнат дълъг и мирен процес по възстановяването на украинското общество. Защото Украйна сега е болна – това е болестта на кафявата чума, която първо поразява съзнанието.

сряда, 28 октомври 2015 г.

4 ноември - протест пред посолството на САЩ

На 4 ноември 2015 г. от 16:00 ч. пред американското посолство в София ще се проведе митинг-шествие срещу империализма на САЩ. Проявата е насочена срещу окупирането на страната ни от американските военни бази, ограбването на страната ни от чужди държави и срещу културната интервенция на фондации и НПО-та с чуждестранно финансиране, които изкуствено създават обществени настроения в полза на империалистите.

От 26 години страната ни е колония на големите господари на света. Икономиката ни, която до 1989 г. беше сред водещите в света беше унищожена или приватизирана на безценица от чужденци. В страната ни цари духовен упадък и нихилизъм, който е контриран от различни форми на фашизъм и шовинизъм. Повече от 2 милиона българи напуснаха нашата Родина. Бедността и безработицата достигат огромни размери.

Главна вина за това имат империалистите от САЩ и техните слуги у нас. На всичко това трябва да бъде даден отпор.

Също така, митингът е в подкрепа на Донбас, Сирия, Палестина и всички държави, които се борят срещу империалистическата агресия. 

Организатор на събитието е "Гражданска инициатива за суверенитет на България и държавите по света".

Линк към събитието във фейсбук вторник, 13 октомври 2015 г.

КНДР с поредна победа по пътя към световното през 2018


Националният отбор по футбол на Корейската народно-демократична република победи Йемен с 1:0 в пореден квалификационен мач за световното през 2018 г. в Русия.


Северна Корея остава убедителен лидер в своята група H с 4 точки преднина пред Узбекистан, който е с мач по-малко. Корейците вече победиха веднъж узбеките с 4:2 в Пхенян. Предстои директен сблъсък за първото място на 12 ноември в Узбекистан.